Aσφάλιση Ζωής

Aσφάλιση Ζωής

Η δύναμη των Ασφαλειών Ζωής συνίσταται στο ότι, με σχετικά χαμηλό κόστος, εξασφαλίζετε την οικογένειά σας με ένα σημαντικό κεφάλαιο απέναντι στην περίπτωση που συμβεί σε εσάς το ατυχές γεγονός. Επίσης, εάν η οικογένεια αδυνατεί να αντεπεξέλθει, η Ασφάλεια Ζωής δύναται να προσφέρει πολύτιμη οικονομική βοήθεια για έκτακτες περιπτώσεις όπως διαταραχή της υγείας, ατυχήματα, ή ανικανότητα για εργασία.


8 περιπτώσεις για να αποκτήσετε Ασφάλεια Ζωής :
  • Διατήρηση της ποιότητας ζωής της οικογένειάς σας
  • Αποκατάσταση των παιδιών σας
  • Άμεση διαφύλαξη ενός περιουσιακού στοιχείου
  • Προστασία της ακίνητης περιουσίας σας
  • Κάλυψη πιθανού ή και απρόβλεπτου κινδύνου
  • Εξόφληση των -ενδεχόμενων- δανείων σας
  • Προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες
  • Φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων σας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

easychoice insurance