Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό της Αστικής Ευθύνης, πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί αυτοβούλως, από παράλειψή του ή από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά, την οποία και υποχρεούται να αποζημιώσει.

Η γενικότητα και η ευρύτητα του ορισμού δεν αποσαφηνίζουν τις απαιτήσεις που μπορεί να εγείρει ο θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου. Ενδεικτικά επισημαίνονται:

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει την ευθύνη του ιδιοκτήτη ακινήτου ή του επιχειρηματία ή του επαγγελματία από τη χρήση των χώρων της εγκατάστασης.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Καλύπτει τον επαγγελματία για λάθη ή παραλείψεις όπως και για αμέλεια κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Η Ασφάλιση αφορά κάθε επαγγελματία, για ορισμένα δε επαγγέλματα προβλέπεται υποχρεωτική εκ του νόμου ασφάλιση.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη

Καλύπτει την εργοδοτική ευθύνη όσον αφορά ατυχήματα ενδέχεται να συμβούν σε υπαλληλικό ή εργατοτεχνικό προσωπικό της επιχείρησης, από αμέλεια του εργοδότη ή στελεχών της επιχείρησης. Η κάλυψη αφορά τις πέραν του ΙΚΑ αποζημιώσεις όπως και την καταβολή αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Καλύπτει την Αστική Ευθύνη για αξιώσεις τρίτων σχετικά με Σωματικές Βλάβες ή/και Απώλεια Ζωής ή/και Υλικές Ζημιές που θα προκύψουν από ελαττωματικό προϊόν που διατέθηκε στην αγορά από τον παραγωγό / έμπορο / προμηθευτή / πωλητή.