Ασφάλιση Μεταφορών

Ασφάλιση Μεταφορών

Οι Ασφαλίσεις Μεταφορών αποτελούν κάλυψη με βάση διεθνή πρότυπα για τα διακινούμενα εμπορεύματα. Καλύπτουν οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές, ταχυδρομικές ή μικτές μεταφορές πάσης φύσεως φορτίων (νωπών, κατεψυγμένων, βιομηχανικών προϊόντων, πρώτων υλών, σε συσκευασίες και μη, σε containers, παλέτες, σάκους κ.ο.κ). Οι συνήθεις όροι ασφάλισης βασίζονται στις Ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου που αξιοποιούνται διεθνώς και είναι γνωστές ως Institute Cargo Clauses (A), (B), (C).

Institute Cargo Clauses (A)

Καλύπτεται κάθε κίνδυνος που δεν εξαιρείται ρητώς.

Institute Cargo Clauses (B)

Ό,τι καλύπτεται με τη ρήτρα (C) και επιπλέον: ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμός, παράσυρση φορτίου από κύμα, εισροή θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο, απώλεια δέματος κατά τη διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης.

Institute Cargo Clauses (C)

Έκρηξη, πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, ανατροπή, πρόσκρουση, σύγκρουση, αναγκαστική εκφόρτωση, ηθελημένη ρίψη φορτίου στη θάλασσα, θυσία γενικής αβαρίας. Επίσης, καλύπτονται και τα έξοδα γενικής αβαρίας και σώστρων καθώς επίσης και η αποζημίωση για κατ’ αναλογίαν ευθύνη του ασφαλιζόμενου λόγω σύγκρουσης πλοίων.

Συμπληρωματικές Καλύψεις (Ρήτρες)

Οι κυριότερες συμπληρωματικές καλύψεις αφορούν κινδύνους από πολέμους, στάσεις και απεργίες που δύνανται να καλυφθούν με πρόσθετο ασφάλιστρο.

easychoice insurance